Sinds 2016 bundelen regionale ondernemersverenigingen, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties boven het Noordzeekanaal zich tot het Economisch Forum Holland boven Amsterdam (kortweg: Economisch Forum).

Missie

Holland boven Amsterdam kent een competitief, innovatief en eigenzinnig bedrijfsleven. Het Economisch Forum wil dat dit zo blijft. Wij willen de randvoorwaarden voor een goed draaiende economie verbeteren. Daarom streven wij naar een optimaal vestigingsklimaat voor een variëteit aan bedrijven, hun medewerkers en daarmee verbonden voorzieningen zoals onderwijs.

Het Economisch Forum neemt ook mede verantwoordelijkheid voor bredere maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, mobiliteit, klimaatadaptatie, energietransitie, landschap en biodiversiteit. Uiteindelijk zijn die ook bepalend voor het vestigingsklimaat van de toekomst.

De vijf speerpunten van het Economisch Forum

1. Wonen
2. Mobiliteit en bereikbaarheid (ook digitaal)
3. Energietransitie en klimaatadaptatie
4. Arbeidsmarkt en onderwijs
5. Werklocaties, bedrijventerreinen, toeristische en recreatieve bestemmingsgebieden

Deze thema’s worden in de komende periode successievelijk uitgewerkt en voorzien van concrete acties. Het stadium van besluitvorming (urgentie), het belang van het bedrijfsleven en de schaal (heel de regio) bepalen de mate van inzet en prioritering van de Forum-organisatie. Die acties richten zich tot het bedrijfsleven zelf, tot het politiek bestuur (met name de provincie) en tot andere relevante instanties.
We maken onderscheid tussen enerzijds eigen (reguliere) belangenbehartiging, standpuntbepaling en onderzoek en anderzijds (vaak door derden bekostigde) inzet bij projecten en co-producties.

De eigen, zelfstandige kracht van de regio vormt daarbij het uitgangspunt, maar evenzeer de nabijheid van en wisselwerking met de metropool Amsterdam. Het feit dat het zuidelijk deel van Holland boven Amsterdam deel uitmaakt van de Metropoolregio Amsterdam en niet behoort tot het werkgebied van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vraagt extra aandacht. Het daar gevestigde bedrijfsleven moet zich volledig kunnen herkennen in de activiteiten van het Economisch Forum. Deze zijn een aanvulling op of een versterking van de activiteiten van de koepels en de lokale bedrijvenverenigingen in de diverse regio's en gemeenten.